Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardJedilnik

calendarUrniki

office365office365 mail

easistenteAsistent

govorilne ureGovorilne ure

Učenci s posebnimi potrebami

Med otroke s posebnimi potrebami štejemo:

- otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
- otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
- gibalno ovirane otroke,
- slepe in slabovidne otroke,
- gluhe in naglušne otroke,
- otroke z govorno – jezikovnimi motnjami,
- dolgotrajno bolne otroke,
- otroke z motnjo v dušenem razvoju in
- otroke z avtističnimi motnjami.
 
Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
posebniPri svojem delu v osnovni šoli se ukvarjamo z različnimi učenci in velikokrat naletimo na otroke, ki imajo pri šolskem delu in usvajanju znanja velike težave. Slabo berejo, imajo težave pri pisanju, nimajo razvitih številskih in prostorskih predstav, imajo težave s pozornostjo in koncentracijo, s koordinacijo, z mišljenjem in s pomnjenjem, so neorganizirani, imajo govorne in jezikovne težave...

Večino takšnih otrok zaznamo kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

Delno so to učenci z zmernimi, v glavnem pa s hujšimi in najhujšimi oblikami specifičnih učnih težav.

Komisije za usmerjanje presodijo, da imajo ti otroci takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, dosegli vsaj minimalne standarde znanja, določene v učnih načrtih za vse predmete v predmetniku določenega razreda.

Zato se jim glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč.

Pomoč učencem s posebnimi potrebami na osnovni šoli je poimenovana kot dodatna strokovna pomoč (DSP) in zajema:

- pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in/ali

- učno pomoč.

Osnovni cilj pomoči je iskanje otrokovih močnih področij in zagotovitev optimalnih pogojev za njihov celostni osebnostni razvoj na način, da bodo posledice primanjkljajev na posameznih področjih čim manjše.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka.

Za učence s primanjkljaji izdelamo individualizirane programe, za realizacijo in evalvacijo programa skrbi strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj šole.

Začetek postopka

Vlogo za začetek postopka usmerjanja vložijo starši na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega prebivališča otroka.

Pristojna komisija za naš šolski okoliš:

Zavod RS za šolstvo

OE Slovenj Gradec

KUOPP Slovenj Gradec 1

Podgorska cesta 2

2380 Slovenj Gradec

 

Vloga mora vsebovati:

- zahtevo za uvedbo postopka,
- poročilo vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje in
- zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti,
- strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi že opravljenih obravnav otroka (za strokovno dokumentacijo se štejejo zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila, ki se nanašajo na utemeljevanje posebnih potreb otroka).
 
 

Več informacij na spletnih straneh Zavoda za šolstvo:

Osnovna opredelitev

Zakonodaja

Obrazci

Documents-iconKatalog informacij javnega značaja

Documents-iconObrazci

telefonTelefonski imenik

publikacijaPublikacija in Šolsko glasilo